Veľká "upratovacia" súťaž

Do 13. marca 2018 hráte o 40% zľavu na kabelku do 40 eur podľa vlastného výberu.

Zbavte sa starej kabelky. Dáme vám novú, navyše, za fantastickú zľavu. Vybrať si môžete z viac ako 800 kabeliek.

 

Čo treba spraviť?

1. Choďte na FB stránku kabelky.sk  

2. Pod obrázok do komentu vložte fotografiu svojej starej kabelky

 

Zľavu poskytneme jednému výhercovi, žrebujeme 13. marca 2018. Zľava sa dá uplatniť na jeden produkt do konca septembra, vyplnením zľavového kódu pri objednávke. Kód bude výhercovi zaslaný po dohode. Zľava sa nevzťahuje na cenu dopravy (započítaná bude na základe platného cenníka dopravy https://www.kabelky.sk/ceny-dopravy-a-moznosti-platby/)

 

PRAVIDLÁ:

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom „Veľká "upratovacia“ súťaž (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť od A po Zet, s.r.o, Budovateľská 38, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 46693092. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 9.3 -13.3.2018

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

·         s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej a Českej republiky,

·         ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou:

o    zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"),

o    osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Podmienky Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže do pripravenej fotografie na FB profile kabelky.sk vloží fotografiu starej kabelky. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len 1x. Usporiadateľ z komentárov vyžrebuje 1 víťaza.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom.

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

5. Výhra:

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovnú výhru:

·         40 % zľavu na kabelku z e-shopu www.kabelky.sk v hodnote do 40 eur (zľava sa nevzťahuje na cenu dopravy)

Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ.

6. Žrebovanie:

Žrebovanie súťaže bude prebiehať pod dohľadom 2 zamestnancov spoločnosti od A po Zet, s.r.o. Výhercu bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec spoločnosti alebo poverený zástupca v priebehu 14 pracovných dní od termínu žrebovania.

Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom správy cez FB profil kabelky.sk

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.